name mode size
PKGBUILD 100755 841B
adwaita-icon-theme.install 100755 146B